Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

இருவரிருவராகத் தமககு முனனே யனுப்புகையில் அவர்க

னே சொனன தாவது. அறுப்பு மிகுதியாகவேயிருககின நது.

உ வேலையாட்கள் சிலர்மாத்திரமிருக் கிறார்கள. ஆகையா ல் அறுப்பு கெசமான் அறுக்கிறதற்கு (அ. திக) வேலையாட் களைய னுப்புமபடிக்கு அவரைவேண்டிக்கொள்ளுங்கள் .

[ocr errors]

க நீங்கள் புறப்படுங்கள ஆடுகளைக் கோணாய்களுக்குளளே அனு புகிறது போல உங்களையனுப்புகிறேன்.

பணப்பையையாவது சாமான்பையையாவது பாத ரட்சைகளையாவது கூட எடுததுககொணடுபோகாமலும் ழியிலொருவரையும் வினவுதல்செய்யாமலுமிருங்கள். ரு ஒருவீடடிற் பி, வேசிககிறபொழுது இந்த வீடடாரு ககுச சமாதானசவுக்கியமுணடாவதாக வென்று முதலாவ து சொல்லுங்கள்.

சு அவவிடததிலே சமாதானசவுகதியத்திற்குப் பாத்திர னொருவனிருந்தால் நீங்களவாழ்த்திய சமாதான சவுக்கியம் அவனிடத்திலே தங்கும். அப்படிப்பட்டவனிலலாதிருந்தா ல் அது உங்களிடமாயத் திருமபும். எ அந்த வீட்டிலே நீங்களிருந்து வேலையாள் தன் கூலிக குப்பாத்திரனானபடியினாலே அவர்களுக்குணடாயிருககிற வைகளைப் போசனபானமபணணுங்கள. வீடுகள் தோறும போகாதிருங்கள்.

அ ஒ பட்டினத்தில் நீங்கள் சேர்ந்தபொழுது அங்கே அவர்கள

ள உங்களைச சேர்த்துக்கொண்டால் உங்கள் முன் வைக்கிறவைகளை பொசித்து,

கூ அவவிடத்திலுள்ள பிணியாளிகளைக் குணமாக்கிப் பரா பரனுடைய ஆளுகை உங்களுக்குச் சமீபமாயவந்ததென் று அவர்களுக்கு அறிவியுங்கள்.

ய ஒருபடடினததிலே நீங்கள பிரவேசித்தபொழுது அங் கே அவர்கள உங்களைசசேர்ததுக கொளளாதிருந்தால் அதி ன் வீதிகளில் நீ ஙகள புறப்பட்டு,

யக எங்களில் ஒட்டின உங்கள் பட்டினத்தின் புழுதியையும் உங்களுக கெதிராக தொடைத்துப்போடுகிறோம். ஆகிலு ம பராபர னுடைய ஆளுகையுஙகளுக்குச் சமீபமாயவந்த தெனகிறதையறியக்கடவீர்களென றுசொல்லுங்கள்.

யஉ அநநாளிலே சோதோமபட்டினத்தாரிலும் அப்ப டிப்பட்ட பட்டினத்தார் அதிக தண்டிபபை யடைவார்க ளென றுங்களுக்குசசொலலுக றேன.

யந ஐயோ கோராசினபட்டினத்தாரே ஐயோ பேது

in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

14 But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

15 And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

16 He that heareth vou heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

17 And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

20 Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.

21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight. 22 All things are delivered to me of my Father:

man knoweth who the Son is, but the Father: and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

23 | And he turned him unto his disciples, and

and no

களுக்குளளே நடந்தபலத்த செய்கைகள தீரு சீதோனென் னு மபட்டினங்களில் நடந்தன்வானால் அவர்கள சீக்கிரமா ய்த் (துக்கத் தினாலே) இரடடை

டயு

தெதிசசாமபலி கார்.

நது மன நதிரு பியிருபபார்கள. ய ச ஆகையால நியாய தீர்ப்பு நாளிலே தீரு சீதோன பட்டினத்தாருக்கு வருந்தண்டிபு எளிதாயிருககும. நீங கள அதிக தணடிபபையடைவீர்கள.

யரு வானம் யந்தமுயர்ந்த கபபர் நாகூம்பட்டினத்தா பொ நீங்களும பாதாளபரிய நதநதாழ்த்தப்படுவீர்களெனறு சொல்லி,

யசு பினபு மறுபடியுஞசீஷரைநோககி உங்களுக்குசசெ விகொடுக்கிறவன எனக்குச் செவிகொடுக்கிறான உங்களைத தளளுகிறவன எனனை ததளளுகி எனனை ததளளுகிறவன என்னையனுபபினவரைத்

னனறு சொலலிய னு பினார்.

யஎ பினபு அந்த எழுபது பேருஞ சநதோஷத்துடனே திருமபிவநது ஆணடவரோ பசாசுக்களும உமமுடைய நா மத்தினாலே யெங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கினறன் வென்றார்

ளளு

கள.

டன.

யஅ அபபொழுது அவர் அவர்களை நோக்கிச் சாத்தான வானத்திலிருந்து மின்னைப்போலவிழுகிறதைக்கண

யசு இதோ பாமபுகளமேலு ந தேட்கள மேலுஞ சதது ருவின வல்லமை யெலலாவறறின மேலும மிதிக்கத் தசக தாக அதிகாரத்தையுங்களுக்குச்கொடுககிறேன. ஒனறும உங்களைசசேதப்படுத்தமாட்டாது

உய ஆகிலும ஆவிகள உங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறதி னாலே நீங்களசநதோஷப்படாமல உஙகள நாமஙகள பர மண்டலங்களில் எழுதியிருக்கிறதினாலே சநதோஷப்படுங்க ளென்றார். உக அநநேரத்திலே இயேசுவானவர் ஆவியிலேகளி கூர் நதுசொனன தாவது. பிதாவே வான ததையும பூமியை

யையும் ஆளுகிறவரே நீர் இவைகளை (யுலக) ஞானிகளுக்குங் கல்வி மானகளுக்கும் மறைத்துப்பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடி யினாலே உமமைத்துதிசெய்கிறேன. ஆ பிதாவே அப்படி யேயுமககுபபிரியமாயிருநததென றுசொலலி,

உஉ பினபு சகலமும எனபிதாவினால் எனக்கு ஒப்புக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிதாத்தவிர ஒருவனுங்குமா ரனையறியான. குமாரனதவிர ஒருவ னும பிதாவையறியா ன. குமாரன எவ்னுக்கு அவரை வெளிப்படுத்தசசித்தமா யிருக கிறாரோ அவனும அவரையறிவானென றுசொல்லி,

said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:

24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and havo not heard them.

25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall 1 do to inherit eternal life?

26 He said unto him, What is written in the law ? how readest thou ?

27 And he answering said, Thou shall love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour ?

30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of bis raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

ளை பார்க்கிறவர்களானபடியினாலே நீங்கள பாக்கியமுள்ள வர்கள.

உச அநேகதீர்க்கதரிசிகளும இராசாககளும நீங்கள பார்க்கிறவைகளைக் காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவைகளைக் கே ட்கவும் விருமபியுங் காணாமலுங் கேளாமலும் போனார்க ளென்று உங்களுககுசசொலலுகிறேனென றார்.

உரு அப்பொழுது நியாயசாஸ்திரியொருவன எழுநதிரு நது அவரைசசோதிககுமபடிக்குப் போதகரோ நித்திய சீவ னைசசுதநதரித துக கொளளுமபடிக்கு நான எனனசெயய வேண்டுமென கேட்டான.

உசா அதற்கு அவர் வேதப்பிரமாணத்திலே எனன எ தியிருக்கின்றது. எனனதையறிநதிருக்கிறீரென்றார். உஎ அவன பிரத்தியுத்தரமாகசசொனனது. உன முழு

தயத்தினாலும் உன முழு ஆத்துமாவி னாலும உன முழுப் பலத்தினாலும் உன முழுச்சி நதையினாலும் உன தேவனாகய பராபரனிடத்தில அனபுகூரவும நீயுனனிடத்

ததில அனபு கூருகிறது போலப் பிறனிடத்தில் அன்புகூரவுமவேண்டுமெ னறெழுதியிருககினறதெனறன.

உஅ அவர்சொனனது, நீர்சரியாயசசொனனீர். நீர் அப படிச் செய்தாற் சீவனையடைவீரென்றார்.

உ க அப்பொழுது அவன் தன்னை நீதிமானென்று பிக்கமன தாய இயேசுவைநோககி எனக்க த பிறனயாவ னெனறான.

நய) அதற்கு இயேசுவானவர் சொனனது. ஒருமனிதன எருசலேம நகரததிலிருந்து ஏரிகோபடடின ததுக்குப்போ கையிற கள்ளர்கையில் அகப்பட்டான. அவர்கள அவனு டைய வஸ்திரங்களைக் கழற்றி அவனைக்காயப்படுத்தி அரை யுயிராக விட்டுப்போனார்கள,

ஙக அப்பொழுது தற்செயலாய ஒரு ஆசாரியன அந்த வழியே சென்று அவனைக்கண்டுபக்கமாய் விலகிப்போனான.

காண்

கூஉ அப்படிப் போல ஒரு இலேவியனும் அவ்விடத்திற் சேர்ந்து அவனைக்கண்டுபக்க மாய விலகப்போனான.

நங பினபு சாமாரியனொருவன பிரயாணமாயபபோய அவனிடத்திறசேர்ந்து அவனைக் கண்டு,

நச உருக்கமாயிரங்கி அணுகி அவனுடைய காயங்களில் எணணெய்யுந் திராட்ச இரசமுமவார்த்துக் காயங்களைக் கட்டி அவனை ததன மிருகததினமேலேற்றி ஒருமணடபத்திற

« AnteriorContinuar »