De Navorscher: Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer, tusschen allen die iets weten: iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen ..., Volumen39

Portada
J.C. Loman, Jr., 1889
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 83 - La branche ainée des Bourbons (Veuve et enfants du Duc de Normandie, Louis XVII, devant la Justice...
Página 523 - Van der wive wonderlijcheit werdt u hier een deel geseit. Een gedeeltelijk onuitgegeven hekeldicht van Jan Boendale, door K.
Página 289 - ... is. Ik verschoon voor het overige, volgens uw verzoek, uwe vrijpostigheid, als van een onbekende jegens een onbekende, schoon het — inderdaad — dezelve wat verre gedreven is, iemand in zijne studiën met zoodanige kleinigheden te storen. Ik teeken mij dus, met alle betamelijke hoogachting.
Página 350 - Valburg (Over-Betuwe) zijne echtgenoote verstiet, haar in een ijzer- gestaafden kelder opsloot, en zijn leven in losbandige weelde sleet, terwijl zijne diep ongelukkige gade hare dagen jammerlijk moest eindigen ; maar dat de wraak eindelijk verschriklijk op den misdadiger neerdaalde. Dit bericht ons AJ v. der Aa in zijn Aardr. Woordenboek (VII, 1116). De laatste eigenaar nu zal denklijk geweest zijn Hendrik Frederik v.
Página 208 - In het geschrift getiteld : >Lebuïnus en zijne stichting te Deventer gedurende den eersten tijd van haar bestaan", door Mr. J. Ph. Ver Loren, uitgeg. door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, dat ik dezer dagen met veel genoegen las, vond ik een antwoord op mijne A'au.
Página 24 - Duitschland was. Deze volgde dan ook eerst door den vrede van Rastad gesloten 6 Maart 1714 (v. Loon IV bl. 670). Kz. in het veld in 13 regels Utrecht den XI April was neues ist der Friede Ist mann des Krieges mude...
Página 53 - », bl. 70. //Maer omdat kinderen van twee zusters malkanderen in dit [vierde] ghelid bestaen ende de oude Duitschen meer wercs plaghen te maecken van maegschnp komende door vrouwen, als vaster gaende, zoo werden de neven ende nichten van dit lid alle gader malkanders zusterlinghen ghenoemt.
Página 285 - Nederland en zijne bewoners, Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland, door Dr. H. Blink. Met kaarten en houtsneefiguren.
Página 545 - The history of signboards from the Earliest Times to the Present Day by Jacob Larwood and John Camden Hotten with one hundred illustrations in fac-simile by J.
Página 622 - Geschied, v. Overijsel X 35, 6 leest men : »0ver de Maltheser-orde, bestaande uit ridders, kapellanen en servienten, en verdeeld in acht Natiën of Tongen : die van Provence, Auvergne, Parijs, de Italiaansche, Arragoneesche, Engelsche, Duitsche en Kastiliaansche Tong, — is veel geboekstaafd door NA v. Rijneveld in zijne

Información bibliográfica